Η Universal Life επιλέγει τη λύση SAP S/4HANA® for financial products subledgerinsurance option, στοχεύοντας στον χρηματοοικονομικό μετασχηματισμό της καθώς και στη συμμόρφωση με τις προκλήσεις του νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – ΔΠΧΑ 17 (IFRS 17). Το έργο θα υλοποιηθεί από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της SAP, AMS-Advanced Management Solutions Ltd και impovIT Global Ltd .

Ένα από τα βασικά στοιχεία του ΔΠΧΑ 17 (IFRS 17) είναι η βελτίωση της ποιότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών ενσωματώνοντας σε αυτές εκτιμήσεις κινδύνου και μετρήσεις απόδοσης, κάτι που θα βοηθήσει στην καλύτερη αναγνώριση των κινδύνων που συνεπάγεται η έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων ενώ παράλληλα θα παρέχει σε ενδιαφερόμενα μέρη  πιο ουσιαστικές πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης, της απόδοσης και των κινδύνων μιας ασφαλιστικής επιχείρησης. Η βελτιωμένη συνέπεια και διαφάνεια στην παρουσίαση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα βοηθήσει ασφαλιστικούς οργανισμούς, όπως η Universal Life, να  βελτιώσουν τα συστήματα διακυβέρνησής τους, να ενδυναμώσουν τους ισολογισμούς τους και να προσφέρουν καλύτερη προστασία στους ασφαλισμένους τους.

Το έργο υλοποίησης περιλαμβάνει τις λύσεις S/4HANA Financial Products Subledger, Profitability and Performance Management και SAP Analytics Cloud. Οι λύσεις αυτές καλύπτουν την διαχείριση των ασφαλιστικών και αναλογιστικών δεδομένων, τους υπολογισμούς που είναι σχετικοί με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, την ενσωμάτωση με το Γενικό Καθολικό καθώς και την προετοιμασία των γνωστοποιήσεων και των χρηματοοικονομικών αναφορών που απορρέουν από το ΔΠΧΑ 17 (IFRS 17).

Στο πλαίσιο του έργου υλοποίησης, η Universal Life θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο λογιστικό της σύστημα με τη λύση S/4HANA Financials. Η ομαλή  ενσωμάτωση μεταξύ της λύσης SAP S/4HANA Financials  και του Financials Products Subledger για τους σκοπούς του ΔΠΧΑ 17 (IFRS 17), θα επιτρέψει στην Εταιρεία να αξιοποιήσει συνέργειες μεταξύ της Οικονομικής Διεύθυνσης και του Αναλογιστικού Τμήματος και θα απλοποιήσει την επεξεργασία σύνθετων ασφαλιστικών προϊόντων.

Το ΔΠΧΑ 17 (IFRS 17) είναι ένα πρότυπο που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τον Μάιο του 2017. Θα αντικαταστήσει το ΔΠΧΑ 4 (IFRS 4) για τη λογιστική απεικόνιση ασφαλιστήριων συμβολαίων και θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Let’s Get in Touch

We are here
to help you.